Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU PN. „Podziel się przepisem PKU”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pn. „Podziel się przepisem PKU” (zwanym dalej w Regulaminie „Konkurs”), prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.
 2. Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728 Warszawa) przy Bobrowieckiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000121361 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, której nadany został następujący numer NIP: 8241000856 oraz REGON: 710307507, BDO 000017007 (zwany w Regulaminie „Organizatorem”).
 3. Obsługę Konkursu, czynności techniczno- organizacyjne związane z jego realizacją i przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego jest na zlecenie Organizatora firma Pomarańcza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408), ul. Przelot 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766064, NIP: 7811987297, REGON: 382310629 (dalej „Agencja”) działająca w imieniu i na zlecenie Organizatora.
 4. Konkurs trwa od 11.07.2022r. do 20.07.2022 r (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 5. Akcja Promocyjna organizowana jest w sieci Internet w ramach fanpage’a o nazwie „PKUconnect” (https://www.facebook.com/PKUconnect) prowadzonego przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook (dalej zwanego: „Fanpage’em”).
  1. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w szczególności z usług dostępnych w Serwisie (dalej: „Użytkownik”).
  2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które:
 • najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
 • mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mają konto na portalu społecznościowym Facebook,
 1. Uczestnikiem mogą być również osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat i mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i posiadają zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
 2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj.:
 • nie dopuszcza się osób, które nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • nie dopuszcza się osób, które tworzą fikcyjne profile na portalu społecznościowym Facebook.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
 • pracownicy Organizatora i Agencji;
 • osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w §4 Regulaminu;
 • członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1 i 2, przez które rozumie się:
 1. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo;
 2. powinowatych;
 3. osobę pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a i b, w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka.

 

§ 3

Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza:
  a) akceptację treści niniejszego Regulaminu,
  b) udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w trakcie Konkursu, obejmujących nazwę użytkownika wykorzystywaną przez Uczestnika na Fanpage’u oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w razie uzyskania przez Uczestnika statusu Laureata – również dodatkowo adresu korespondencyjnego (w celu dostarczenia oraz rozliczenia podatkowego przyznanej Nagrody). W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, zgoda o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym dotyczy zarówno danych dotyczących dziecka, jak i przetwarzania imienia i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych,
  c) wręczenie Organizatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem udzielania sublicencji oraz wyrażenie zgody na korzystanie przez Organizatora z wizerunku i głosu (wskazanego na zdjęciu, filmie lub w inny sposób w Zgłoszeniu konkursowym), oraz nieodpłatnego zezwolenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Utworem Uczestnika na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli Zgłoszenie konkursowe będzie zawierać również wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że posiada zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunku.
  d) udzielenie Organizatorowi Licencji, o której mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z jego zasadami określonymi w tymże Regulaminie oraz w okresie od dnia 11.07.2022 r. do dnia 20.07.2022 r. spełnić następujące warunki:
  a) wykonać Zadanie Konkursowe – napisać w komentarzu przepis krok po kroku na danie niskobiałkowe z wykorzystaniem produktów Organizatora oraz zawartości białka, kalorii i PHE. Zgłoszenie powinno zawierać opis oraz wideo lub zdjęcie.
  b) przesłać zgłoszenie w Okresie Trwania Konkursu w sposób publiczny pod postem konkursowym na Fanpage’u (https://www.facebook.com/PKUconnect) na portalu Facebook
  c) spełnić warunki określone w par. 2 oraz w par. 3 ust. 2 Regulaminu,
 4. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia:
  a) które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków wskazanych w ust. 1 – 4 powyżej,
  b) wysłane w inny sposób niż określony w par. 3 ust. 3 pkt b
  c) w których Zgłoszenia naruszają autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje;
  d) w których Zgłoszenia zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe oraz niebędące odpowiedzią na Zadanie Konkursowe.
 5. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych powyżej.

 

 

 

 

§ 4

Zasady przyznawania Nagród w Konkursie

 1. Wyboru najciekawszych Zgłoszeń dokona specjalnie w tym celu powołana przez Organizatora trzyosobowa komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”), w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Agencji.
 2. Do zadań Komisji należy:
  a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  b) ozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  c) ogłoszenie listy laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do Nagrody,
  d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 3. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń Uczestników, nadesłanych w okresie od dnia 11.07.2022 r. do dnia 20.07.2022 r. włącznie, Komisja dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Zgłoszeń Uczestników, które w ocenie Komisji będą najlepsze i po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu, zostaną nagrodzone Nagrodami zgodnie z par. 4. ust. 2 pkt 1,

 

 1. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu najpóźniej do dnia 07.2022 r.
 2. Przy wyborze ocenie i wyborze najlepszych Zgłoszeń Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
  a) oryginalność,
  b) walory artystyczne,
  c) pomysłowość,
  d) słownictwo i stylistykę,
  e) kreatywność,
  f) formę i treść.
 3. Decyzja Komisji w zakresie wyboru Zgłoszenia jest ostateczna i wiążąca. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia obrad Komisji, Laureaci Nagród zostaną poinformowani o:
  a) uzyskaniu prawa do Nagrody;
  b)konieczności podania swoich danych osobowych oraz adresu mailowego niezbędnego do wydania Nagrody (imię, nazwisko i adres mailowy).
 5. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez komentarz pod postem konkursowym zamieszczony na Fanpage’u.
 6. W korespondencji skierowanej do Organizatora Laureat Konkursu winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie podpisać Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu należy wskazać dane osobowe niezbędne do dostarczenia Nagrody. Oświadczenie nieopatrzone podpisem Laureata Konkursu, Organizator uzna za nieważne.
 7. Każdy Laureat Konkursu winien jest wysłać wymagane dokumenty (ust. 8 oraz ust. 9) na adres e-mail: kontakt@pkuconnect.pl w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora.
 1. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
  a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu
  b) z przyczyny leżącej nie po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody
  c) odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody
 2. Dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.
 3. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

§ 5

Nagrody

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. W Konkursie Organizator przewidział łącznie 10 (słownie: dziesięć) nagród, które stanowi: 10 (słownie: dziesięć) zestawów produktów Organizatora o maksymalnej wartości jednostkowej w wysokości 120 zł (słownie: studwudziestu).
 3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm/) łączna wartość przekazanej Laureatowi Nagrody, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest Organizator, który odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
 4. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Konkursu.
 5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. W przypadku rezygnacji z Nagrody lub utraty przez Laureata prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, który jako kolejny najciekawiej wykonał Zadanie Konkursowe, zgodnie z kryteriami wskazanymi w par. 3 ust. 3 Regulaminu.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie oświadczenia laureata nagrody, w którym przeniesie on prawa autorskie do zdjęć i filmów zawartych w Zgłoszeniu konkursowym oraz wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

§ 6

Wydanie nagród

 1. Za przekazanie Nagród odpowiada Organizator. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom w ciągu 21 dni roboczych od daty uzyskania prawa do Nagrody po uprzednim ustaleniu z Uczestnikiem danych koniecznych do doręczenia Nagrody, tj. najpóźniej do 14.08.2022 r.
 2. W przypadku problemów z doręczeniem nagrody, Organizator przewidział specjalny adres kontaktowy dla Laureatów Konkursu, tj.: kontakt@pkuconnect.pl, gdzie mogą oni zgłaszać wszelkie sprawy związane z odbiorem nagrody.
 3. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 4. W przypadku wygrania Nagrody w Konkursie, Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia, nazwiska, nazwy użytkownika , wizerunku (i głosu) oraz Zgłoszenia konkursowego (w zakresie odpowiedzi na pytanie konkursowe lub zrealizowanego zadania konkursowego).

§ 7

Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Agencja Pomarańcza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408), ul. Przelot 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766064, NIP: 7811987297, REGON: 382310629 działająca w imieniu i na zlecenie Organizatora. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: kontakt@pkuconnect.pl. Administrator oświadcza, że dane Uczestników oraz Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z zasadami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
  2. Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników oraz Laureatów konkursu w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ew. nazwa użytkownika w Serwisie (w sytuacji, gdy ww. nazwa pozwala na identyfikację użytkownika). Dodatkowo, Administrator może przetwarzać adres-email Uczestnika w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych – w zależności od dobrowolnej zgody Uczestników. W przypadku Laureatów, Administrator może przetwarzać również ich adres zamieszkania (w celu dostarczenia i rozliczenia podatkowego przyznanej Nagrody). W zależności od przesłanego przez Uczestnika zgłoszenia, Administrator może przetwarzać również jego wizerunek. Dodatkowo, Administrator może podawać dodatkowe dane Uczestników, dobrowolnie przez nich podane (np. w związku ze złożona reklamacją).
  3. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. przygotowania oraz realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: zgoda Uczestnika Konkursu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda Uczestników wyrażana jest poprzez wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przesłanie odpowiedzi w Konkursie, publikowanego przez Administratora na Fanpage’u;
   1. w przypadku danych Laureatów:  wypełnienia obowiązku podatkowego, związanego z rozliczeniem Nagrody (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   2. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  1. rozpatrywania złożonych reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie w tym odbiór Nagród.
  2. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie, tj. dane Uczestników będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż 3 lata; natomiast dane Laureatów przez okres nie dłuższy, niż 5 lat.
  3. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.
  4. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  5. Administrator oświadcza, że:
   I. dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG;
   II. dane Uczestników nie zostaną objęte mechanizmem profilowania, o ile na etapie wysyłania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik nie wyrazi dobrowolnej zgody na objęcie swoich danych mechanizmem profilowania (wyrażenie zgody następuje wówczas poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli zgody).

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i przesyłane mailem na adres kontakt@pkuconnect.pl lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – data stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Podziel się przepisem PKU” w terminie nie później, niż do 7 dni roboczych od daty zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną (na adres e-mail podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

§ 9

Własność intelektualna

 1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie takie Zgłoszenia Konkursowe, które są zgodne z Regulaminem, obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych osób trzecich, w tym prawa do wizerunku osób trzecich. W zakresie w jakim Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem udzielania sublicencji, oraz wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku i głosu (wskazanego na zdjęciu, filmie lub w inny sposób w Zgłoszeniu Konkursowym), oraz nieodpłatnego zezwolenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Utworem Uczestnika na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych poniżej, tj.:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  d) wykorzystania w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywania w materiałach promocyjnych, wydawania i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych, itp.), niezależnie od formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji; umieszczania na opakowaniach towarów;
  e) zapisywania i odtwarzania w pamięci komputerów lub przesyłania za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczania lub wykorzystywania w bazach danych;
  f) publicznego rozpowszechniania i emitowania w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www;
  g) korzystania z Utworu w pełnym zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, w tym umieszczanie Utworu na portalu społecznościowym Facebook Organizatora, w Serwisie;
  h) sporządzania opracowań Utworu;
  i) użyczania i najmu;
  j) prezentacja i wprowadzanie Utworu do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci;
  k) publikacje Utworu, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych,
  l)wykonywanie zależnych praw autorskich oraz udzielanie zgody na wykonywanie przez podmioty trzecie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich modyfikacji, opracowań (przeróbek) Utworu lub ich fragmentów, zlecanie dokonywania modyfikacji lub/i przeróbek Utworu innym podmiotom oraz wykorzystywanie i rozpowszechnianie tak zmodyfikowanych, przerobionych utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 2. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu dla Uczestnika.
 3. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji niewymienionych w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi do Utworu oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej.
 5. Z chwilą udzielenia licencji, Organizatorowi i jego następcom prawnym przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń z Utworu, poprzez umieszczanie jego fragmentów lub zamieszczanie go w całości w innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata.
 6. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi i jego następcom prawnym nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Utworu, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Utworu, łączenie go z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów, wykorzystywania Utworu lub jego dowolnych części w innych utworach lub materiałach lub w sąsiedztwie z innymi dziełami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i nazwami, swobodnego używania lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą, rozporządzania i korzystania z opracowań Utworu oraz nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.
 7. Uczestnik w zakresie objętym niniejszą licencją nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Utworu, w tym nadzoru autorskiego oraz upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu i przenosi na Organizatora prawa do decydowania o publikacji Utworu. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Utworu bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy.
 8. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.
 9. Przesłanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do Utworu, Utwór nie jest obciążony prawami innych osób, jest całkowicie oryginalny i nie stanowi kopii ani zapożyczenia, nawet częściowego, z innego utworu już opublikowanego w innych miejscach.
 10. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób w związku z zamieszczeniem Zadania Konkursowego.

 

§ 10

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Organizatora na rzecz Uczestnika, polegające na:

  1. zapewnieniu dostępu do informacji na temat Konkursu oraz do zamieszczonego w Serwisie Regulaminu, udostępnianych na indywidualne żądanie Uczestnika w taki sposób, aby Uczestnik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Usługa informacyjna”),

  2. udostępnieniu platformy umożliwiającej wzięcie udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w Serwisie (dalej: „Usługa w związku z Konkursem”).

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu rezygnacji z usług przez Uczestnika. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania.

 2. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. W celu rezygnacji z usług należy przesłać wiadomość na adres: kontakt@pkuconnect.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana, a Organizator Konkursu usuwa dane Uczestnika z systemu informatycznego.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

 4. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

  1. komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies” i javascript;

  2. połączenie z siecią Internet,

  3. Jedną z najnowszych wersji przeglądarki: Chrome (wersja 59 i nowsza), Safari (wersja 10 i nowsza) lub FireFox (wersja 54 i nowsza).

 1. Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Agencja działająca na rzecz Organizatora zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestników w Serwisie.

 2. W razie planowanych przerw, modernizacji, aktualizacji lub napraw strony internetowej Agencja działająca na rzecz Organizatora powiadomi o nich Uczestników zamieszczając w Serwisie komunikat informujący o przyczynach chwilowych utrudnień w dostępie do tej strony lub braku dostępu do niej oraz o planowanym czasie trwania tych utrudnień lub braku dostępu.

 3. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że reklamacje w stosunku do Usług informacyjnych mogą być zgłaszane w każdym czasie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przywołana w ust. 1 powyżej.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem Serwisu pod adresem: https://fenymenalni.pkuconnect.pl/.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według zasad ogólnych.

 

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY


Niniejszym potwierdzam, że przyjmuję nagrodę przyznaną mi w konkursie pn. „Podziel się przepisem PKU”, organizowanym przez Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728 Warszawa), przy ul. Bobrowieckiej 8.


DANE LAUREATA

(UWAGA! Wszystkie pola formularza są obowiązkowe)

 

Rodzaj nagrody:  

 

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:  

 

Adres zamieszkania (ulica oraz miejscowość z kodem pocztowym)
Numer telefonu dla kuriera


OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą Podziel się przepisem PKU”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie przepisami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Agencja Pomarańcza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408), ul. Przelot 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766064, NIP: 7811987297, REGON: 382310629 (dalej „Agencja”) działająca w imieniu i na zlecenie Organizatora. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: kontakt@pkuconnect.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodę na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta.

 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w postaci mojego imienia i nazwiska na liście Laureatów Konkursu, na Fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook. Szczegółowe zasady dot. przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Regulaminie.

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, jak również najbliższym członkiem ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci przysposobione.

Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a, a także akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu konkursu urządzanego pod nazwą „Podziel się przepisem PKU. Przyjmuję do wiadomości, iż dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową nagrodą, zostanie w całości przeznaczona na podatek dochodowy od nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego odprowadzi Organizator, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a w szczególności ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387).

Mając na uwadze, że:

 • Organizator przeprowadził konkurs pt.: „Podziel się przepisem PKU („Konkurs”),
 • Jestem autorem nagrodzonego zgłoszenia i przysługuje mi pełnia prawa autorskich osobistych i majątkowych do zgłoszenia,

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:

 1. Przenoszę na Organizatora , a Organizator przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu zgłoszonego w ramach Konkursu (dalej: „Utwór”) wraz z prawami zależnymi do Utworu, w tym z prawem do wykonywania opracowań w zakresie rozporządzania i korzystania z Utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 4. rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) – 3) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
 5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 8. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 1. Utwór jest tworem oryginalnym, nie narusza ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. Utwór może być wykorzystywany zarówno w całości, jak i w części.
 2. Upoważniam Organizatora a do:
 1. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszenia,
 2. przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszenia,
 3. rozpowszechnienia Utworu anonimowo.
 1. Przeniesienie praw autorskich do Utworu następuje w zamian za Nagrodę.

 

……………………………………………………….

(Data oraz czytelny podpis Laureata)

 

 

ZGODA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK JEST NA ZDJĘCIU ZGŁOSZONYM DO KONKURSU

Niniejszym, udzielam Organizatorowi oraz innym podmiotom z grupy Nutricia Metabolics nieodpłatnej zgody na nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego i przekazanego na zdjęciu stanowiącym zgłoszenie konkursowe w ramach Konkursu „Podziel się przepisem PKU” we wszelkich środkach przekazu (telewizja, prasa, internet) i wszelkich materiałach, w tym w szczególności w materiałach reklamowych i broszurach informacyjnych we wszystkich formach, w tym drukowanych, audio oraz video.

 

______________

(podpis)